ลืมรหัสผ่าน?
หน้าหลัก arrow บล็อก
Community of Practice
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
แบบไหนถึงจะเรียกว่า แพ้ยา Amoxicillin และการทดสอบการแพ้ยาในโรงพยาบาล? (1 viewing) (1) Guest
Go to bottomPost Reply Favoured: 0
TOPIC: แบบไหนถึงจะเรียกว่า แพ้ยา Amoxicillin และการทดสอบการแพ้ยาในโรงพยาบาล?
#295
นศ.ภ.เภสัชศาสตร์ 6 (User)
Senior Boarder
Posts: 47
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
แบบไหนถึงจะเรียกว่า แพ้ยา Amoxicillin และการทดสอบการแพ้ยาในโรงพยาบาล? 6 Years ago  
คำถาม
แบบไหนถึงจะเรียกว่า แพ้ยา Amoxicillin และการทดสอบการแพ้ยาในโรงพยาบาล?
 
Report to moderator  Logged Logged 
  The administrator has disabled public write access.
#296
นศ.ภ.เภสัชศาสตร์ 6 (User)
Senior Boarder
Posts: 47
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Re:แบบไหนถึงจะเรียกว่า แพ้ยา Amoxicillin และการทดสอบการแพ้ยาในโรงพยาบาล? 6 Years ago  
คำตอบ
การประเมินการแพ้ยา อันดับแรก คือ ต้องประเมินให้ได้ว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการที่เกิดจาก
การแพ้ยาจริงๆ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่น ซึ่งปัจจุบันมีแนวทางการประเมินอาการที่ไม่พึงประสงค์ ที่นิยมใช้กันมากคือ Naranjo’s algorithm ช่วยในการประเมิน ADR ยา Amoxicillin เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มยา กลุ่ม Penicillins ซึ่งมีข้อมูลเบื้องต้นที่มีการรายงานเกี่ยวกับ ADR ของยากลุ่มนี้ไว้ตามไฟล์ที่แนบมา
ซึ่งการแพ้ยากลุ่ม penicillins อาศัยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสร้าง antibody ต่อยา เพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นดังนี้ควรหยุดการใช้ยาและปรึกษาแพทย์ต่อไป ได้แก่ หอบหืด ผื่นลมพิษ บวมตามใบหน้า แพ้แบบ anaphylaxis (ผื่นลมพิษ ใบหน้าบวม ผื่นคัน หน้าแดง หายใจมีเสียงวี้ด หลอดลมตีบ กล่องเสียงบวม หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง ปวดศีรษะ ชัก มดลูกหดตัว) (Arroliga ME and Pien L, 2003)
ปฏิกิริยาการแพ้ที่พบได้ แบ่งตามระยะเวลาในการเกิด (Arroliga ME and Pien L, 2003)
มี 3 ปฏิกิริยา ดังนี้
Immediate reactions
- เกิดได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับยา
- Anaphylaxis และ urticaria 50-70%
- Angioedema
Accelerated reactions
- เกิดภายใน 1-72 ชั่วโมงหลังจากได้รับยา
- Urticaria และ maculopapular rash
Late reactions
- เกิดหลังจากได้รับยา 72 ชั่วโมง
- Skin rashes, erythema multiforme, serum sickness, and hemolytic anemia

การทดสอบการแพ้ยาในโรงพยาบาล
การทำ skin test นั้นทำเพื่อต้องการทราบว่าผู้ป่วยแพ้สารก่อภูมิแพ้ตัวใด เพื่อที่จะได้ให้การรักษาและป้องกันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งโดยปกติข้อมูลจากการซักประวัติและตรวจร่างกายอาจจะเพียงพอที่จะระบุถึ งสาเหตุของโรคได้ แต่หากไม่ชัดเจนการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังจะเป็นวิธีที่จะช่วยยืนยันการวิ นิจฉัยและหาสาเหตุว่าผู้ป่วยแพ้ยาใด (Allergy principles and practice 40th edition,1993)
การทดสอบ Skin test แบ่งตามการทดสอบการแพ้ยากลุ่ม Penicillins ทางผิวหนังทำได้ 2 วิธี คือ
1. Epicutaneous (scratch test and prick test)
2. Intradermal
ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ใช้ในการวินิจฉัยการแพ้ผ่าน IgE antibody เท่านั้น ไม่สามารถวินิจฉัยการแพ้ที่ผ่านทางกลไกอื่นๆ ได้ ดังนั้นผลการทดสอบเป็นลบไม่สามารถบอกได้100% ว่าผู้ป่วยไม่แพ้ยา
(Drug information handbook 14th edition , 2006)
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Penicillin Skin Testing

เอกสารอ้างอิง
1. ธิดา นิงสานนท์, จันทิมา โยธาพิทักษ์, บรรณาธิการ. ตรงประเด็นเรื่อง...Adverse Drug Reaction. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย). พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพมหานคร : ปรมัตถ์ การพิมพ์ ; 2550
2. ปกิต วิชยานนท์, บรรณาธิการ. Update in Allergy : Theory and Practice. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :C&S printing ; 2540.
3. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์. ยารักษาโรคซึมเศร้า(Antidepressants). ใน จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และ รัชนีเมฆมณี บรรณาธิการ. เภสัชวิทยา เล่ม1. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพ:นิวไทยมิตรการพิมพ์ จำกัด;2546:275-91.
4. อารีย์ ก้องพานิชกุล และ ปกิต วิชยานนท์. การตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง(Allergy skin testing ). ใน:ปกิต วิชยานนท์, สุกัญญา โพธิกำจร และเกียรติ รุ่งรักษ์ธรรม.บรรณาธิการ.Allergy 2000’s ตำราโรคภูมแพ้. กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์การพิมพ์;2541:139-62.
5. ประพันธ์ ภานุภาค. Anaphylasise. ใน:ปกิต วิชยานนท์, สุกัญญา โพธิกำจร และเกียรติ รุ่งรักษ์ธรรม.บรรณาธิการ.Allergy 2000’s ตำราโรคภูมแพ้. กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์การพิมพ์;2541:491-501.
6. รัศมี วิมลสันติรังสี. Skin Test for Penicillin and β - lactam drugs. 2545;[7 screens]. Available at:URL: http://drug.pharmacy.psu.ac.th/wbfile/410254818032.doc. Accessed January 25 , 2551.
7. Allergy testing [homepage on the Internet].date unknown [revised unknow; cited 2007 May 25]. Available from: http://www.allergyuk.org/allergy_testing.aspx. Accessed January 25 , 2551.
8. Robert BB, Robert D, Richard L, Steven F, William CH, Don MQ & Thomas W. Comparison of Efficacy, Safety, and Skin Test Inhibition of Cetirizine and Astemizole. 1996; ;[4 screens]. Available at:URL: http://www.ingentaconnect.com/content/
acaai/aaai/1996/00000076/00000004/art00011. Accessed January 25 , 2551.
9. Lacy CF, Armstrongs LL, Goldman MP, Lance LL, editors. Drug Information Handbook,
14 thed. Ohio: Lexi-comp: 2006 – 2007
10. Kelkar PS, James TC. The New England Journal of Medicine - Cephalosporin allergy. [serial online] 2001 September [cited 2008 Jan 13]: 345(11): [6 screens].Available from: http://content.nejm.org/cgi/reprint/345/11/804.pdf
11. McEvoy GK, Snow EK, Kester L, Lituak K, Miller J, Welsh OH et al. Antihistamine drugs.”AHFS Drug information. 49 th ed. United state of America”: America Society of Heaith System Pharmacist, Inc. 2007:1-7.
12. Kimata M, Inagaki N and Nagai H . 200 Inhibitory mechanisms of human mast cell histamine release caused by beta-adrenoceptor agonists. Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 105, Issue 1, Part 2, January 2000,Page S65 .
13. Zarrindast MR, Ahmadi R, Oryan S, Parivar K and Rohani AH. Effects of α-adrenoceptor agonists and antagonists on histamine-induced impairment of memory retention of passive avoidance learning in rats. European Journal of Pharmacology, Volume 454, Issues 2-3, 15 November 2002, Pages 193-198 .
14. Suh HW., Chung KM, Kim YH, Huh SO and Song DK. Effects of histamine receptor antagonists injected intrathecally on antinociception induced by opioids administered intracerebroventricularly in the mouse Neuropeptides, Volume 33, Issue 2, April 1999, Pages 121-129.
15. Mori T, Narita M, Onodera K and Suzuki T. Involvement of histaminergic system in the discriminative stimulus effects of morphine.European Journal of Pharmacology, Volume 491, Issues 2-3, 3 May 2004, Pages 169-172 .
16. Bous Q and Michil FB. In vivo the methods for study of allergy skin test , techniques and interpretation. In: Middleton E, Reed CE, Ellis EF, Adkinson Nf, Yungingger JW and Busse W. eds. Allergy principles and practice. 4th eds. Philadelphia. Musby-year book, Inc;1993:573-95.
17. Brenzenoff H, Giuliano R, Honland R, Mcardle J, Radice V, Biddle D and Esche RF. Automic nervous system. Lippincott’ s lllustrated reviews pharmacology 2nd eds. Philadelphia. Lippincott company;1997:27-34.
18. Brenzenoff H, Giuliano R, Honland R, Mcardle J, Radice V, Biddle D and Esche RF. Opiod analgesics and antagonists. Lippincott’ s lllustrated reviews pharmacology 2nd eds. Philadelphia. Lippincott company;1997:133-43.
19. Brenzenoff H, Giuliano R, Honland R, Mcardle J, Radice V, Biddle D and Esche RF. Autocoids and autocoid antagonists. Lippincott’ s lllustrated reviews pharmacology 2nd eds. Philadelphia. Lippincott company;1997:419-29.
20. Brenzenoff H, Giuliano R, Honland R, Mcardle J, Radice V, Biddle D and Esche RF. Antidepressant drug. Lippincott’ s lllustrated reviews pharmacology 2nd eds. Philadelphia. Lippincott company;1997:119-27.
21. Gruchalla RS, Pirmohamed M. The New England Journal of Medicine - Antibiotic Allergy [serial online] 2006 February [cited 2008 Jan 13]: 354(6): [9 screens].Available from:http://content.nejm.org/cgi/reprint/354/6/601.pdf

ระยะเวลาที่สืบค้นและเรียบเรียงคำตอบ :0
ผู้ประสานงาน : นศ.ภ. ลลิตา เกษมสุข
File Attachment:
File Name: _________4_______________________________________amoxicillin.doc
File Size: 30208
 
Report to moderator  Logged Logged 
  The administrator has disabled public write access.
Go to topPost Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop
© 2015 Drug and Health Information Unit
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.