... Web development for intravenous admixture database         ... การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการผสมยาฉีดที่ให้ทางหลอดเลือดดำบนเว็บไซต์ เพื่อให้บริการเภสัชสนเทศ ณ หน่วยเภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ...  
 
   หน้าหลัก
   นิยามศัพท์
   กิตติกรรมประกาศ
   คณะผู้จัดทำ
   แนะนำวิธีใช้
   เข้าสู่ระบบ
   ผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจ
    CDC
    Micromedex
    ASHP
    Kingguide
    AHFs
    Martindale
    Pubmed
    US FDA
    MIMs
    Guideline
 
  ขณะนี้ Online : 1 คน
  คุณเข้ามาเป็นคนที่ : 08299
ฐานข้อมูลยา      
       
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์      
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี      
 
  นิยามศัพท์
   
ยาที่มีความเสี่ยงสูง :
หมายถึง ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงกับผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหากมีการใช้ยาอย่างคลาดเคลื่อน ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่มากนัก แต่ก่อให้เกิดความสูญเสียตามมา
การให้บริการข้อมูลทางยา ( Drug information service ) :
หมายถึง การบริการให้คำตอบหรือคำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับยาอย่างถูกต้องแม่นยำและปราศจากอคติ โดยผู้ให้บริการจะทำค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประเมินค่าข้อมูลที่ค้นคว้าแล้วอย่างถี่ถ้วน และนำเสนออย่างไม่มีอคติรวมถึงอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าด้วย
เว็บเพจ ( Web Page ) :

คือ เอกสาร HTML ที่ใช้เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องอาศัยบราวเซอร์ในการแสดงผล

เว็บไซต์ ( Web Site ) :

คือกลุ่มของเว็บเพจในหน่วยงานเดียวกันที่เชื่อมโยงกันด้วยระบบไฮเปอร์ลิงค์

โฮมเพจ ( Home Page ) :

คือ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้จะได้พบก่อนเมื่อเปิดเข้าไปใน เว็บไซต์หนึ่ง ๆ ด้วยการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซท์ลงในบราวเซอร์

ชื่อสามัญ ( Generic name) :
หมายถึง ชื่อสามัญทางยา
กลุ่มยา ( Therapeutic Category) :
หมายถึง กลุ่มยาจำแนกตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ข้อบ่งใช้/ขนาดยา/วิธีการบริหารยา( Indication/Dose/Administration) :

หมายถึง ข้อบ่งชี้ในการรักษาหรือสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคตรงตามขนาดยาที่ระบุ และวิธีการหรือช่องทางในการนำยาเข้าสู่ร่างกาย

สารละลายที่เจือจางยา :

หมายถึง สารละลายที่สามารถผสม ละลาย หรือเจือจางยาได้โดยไมทำให้คุณสมบัติในการรักษาของยาเสียไป (นอกจากนี้ยังมีสารละลายอื่นที่สามารถเจือจางยาได้ แต่ในบางสภาวะหรือบางความเข้มข้น อาจทำให้ยาไม่คงตัว ทางคณะผู้จัดทำจึงไม่นำเสนอข้อมูลส่วนนี้)

สารละลายที่ห้ามเจือจางยา :

หมายถึง สารละลายที่เมื่อใช้ผสม ละลาย หรือเจือจางยาแล้วทำให้ยาไม่คงตัว (นอกจากนี้ยังมีสารละลายอื่นที่ห้ามเจือจางยา แต่ในบางสภาวะหรือบางความเข้มข้น อาจใช้ผสม ละลาย หรือเจือจางยา ทางคณะผู้จัดทำจึงไม่นำเสนอข้อมูลส่วนนี้)

ยาที่ห้ามผสมร่วมกัน :

หมายถึง ยาที่เมื่อนำมาผสม ละลาย ร่วมกันแล้วทำให้ยาที่ผสมแล้วไม่คงตัว(นอกจากนี้ยังมียาอื่นที่ห้ามผสม ละลาย ร่วมกัน แต่ในบางสภาวะหรือบางความเข้มข้น อาจใช้ผสม ละลาย ร่วมกันได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงไม่นำเสนอข้อมูลส่วนนี้)

วิธีผสมและระยะเวลาที่ฉีด :

หมายถึง วิธีการผสมยาเข้ากับสารละลายที่เหมาะและระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย

ความคงตัวหลังผสม ( Quick) :

หมายถึง ระยะเวลาที่คงสภาพความคงตัวตามสภาวะที่ระบุไว้ใน AHFS

ความคงตัวหลังผสม :

หมายถึง ระยะเวลาที่คงสภาพความคงตัวตามสภาวะที่ระบุไว้ใน Hand book on injectable drugs (ยาบางชนิดเมื่อผสมแล้วสามารถเก็บรักษาได้มากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น แสง อุณหภูมิ ระยะเวลา ซึ่งคณะผู้จัดทำไม่ได้นำเสนอข้อมูลส่วนนี้)

Trade name and Preparations :
หมายถึง ชื่อยาทางการค้าและขนาดบรรจุ
US FDA Pregnancy Category :

หมายถึง การจำแนกกลุ่มยาตามความเสี่ยงที่มีต่อหญิงตั้งครรภ์ อ้างอิงโดย US FDA

IVPB / Intravaneus piggy bag :

หมายถึง การบริหารยาทางหลอดเลือดดำแบบมี 2 ถุงร่วม

   

Solution Abbreviations

 
IV admixture :
บริหารยาทางหลอดเลือดดำ
D2.5W :
Dextrose 2.5 % in water
D5W :

Dextrose 5 % in water

D10W :
Dextrose 10 % in water
D10S :
Dextrose 10 % in 0.9 % Sodium chloride
D5S :

Dextrose 5 % in 0.9 % Sodium chloride

D5LR :
Dextrose 5 % in Lactate Ringer‘ solution
D5R :
Dextrose 5 % in Ringer‘ solution
D5/1/2 S :
Dextrose 5 % in 0.45 % Sodium chloride
LR :
Lactated Ringer's solution
R :
Ringer ‘s solution
L :
Lactated‘s solution
NS :
0.9 % Sodium chloride
Sod Lac :
Sodium Lactate1/6 Molar
BWFI :
Bacteriostatic Water For Injection
WFI :
Water For Injection
   
Senior's Project  2nd @ 2007

 This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
Web development for intravenous admixture database; Senior Project 2007 & developed by Ratchata Unlamarn, Pharmacy Department
Copy right @ Co-operation; Faculty of Pharmaceutical Sciences and Sappasithiprasong Hospital Ubon Rajathanee, 2007